Swiadectwa Charakterystyki energetycznej / Obowiązek

Świadectwo

  1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej i jakie ma zalety?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. W uproszczeniu - dokument ten określa, ile energii jest potrzebne do ogrzania, wentylacji, chłodzenia i oświetlenia budynku, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na podstawie tych informacji można ocenić, ile kosztów będzie się wiązało z użytkowaniem danego budynku. Będziesz mógł porównać koszty kilku różnych nieruchomości nad którymi się zastanawiasz. 


  1. Czy i dla kogo świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Dotychczas świadectwa charakterystyki musieli posiadać inwestorzy nieruchomości wybudowanych po 2009 roku. 

Nowelizacja ustawy z dnia 28 kwietnia 2023 r. wprowadza obowiązek sporządzania certyfikatów również dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem, zarówno indywidualnych, wielorodzinnych, jak i mieszkań, które są przedmiotem sprzedaży lub najmu.

W przypadku nowych nieruchomości, świadectwo jest niezbędne przy ich odbiorze.


  1. Ile ważne jest świadectwo? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).


  1. Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej? 

Osoba ta nie może być skazana prawomocnym wyrokiem przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów. Osoba wykonująca świadectwo charakterystyki energetycznej musi mieć skończone studia wyższe co najmniej w stopniu inżynieria na kierunkach takich jak: architektura, architektura krajobrazu, pożarnictwo lub studia wyższe inne, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, audytami energetycznymi lub odnawialnymi źródłami energii. Dopuszcza się również, aby sporządzić świadectwo mogły osoby które posiadają uprawnienia budowlane.


My rekomendujemy usługi tej firmy :  ZamowSwiadectwoEnergetyczne.pl tel. +48 573 328 177